ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 01/08/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 7301

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Λειτουργικότητα και αναγέννηση των παγκρεατικών β-κυττάρων: Ο ρόλος της λιραγλουτίδης» (Ε-1797), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας 12 μηνών με συνολικό αντίτιμο 10.000,00€, στο χαρακτηρισμό της διαβητικής νεφροπάθειας και τη συσχέτιση με την παγκρεατική λειτουργία σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου Π, ως εξής:

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (σε παρένθεση οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας):

1. Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος σε βιοϊατρικές επιστήμες (20%).
2. Πτυχίο Ιατρικής (40%).
3. Εμπειρία / Εξειδίκευση σε νεφρολογία / παθήσεις νεφρών  (20%).
4. Εμπειρία σε χειρισμό πειραματικών ζωικών μοντέλων (20%).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα στο οποίο να περιγράφονται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Φωτεινή Τσιλιμπάρη στο τηλέφωνο 210-6503582 ή στο e-mail: Effie@bio.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου, ο κωδικός του έργου (Ε-1797) και η αρμόδια για πληροφορίες (Δρ. Φωτεινή Τσιλιμπάρη).

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs576.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf