ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 28/07/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 7052
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

To Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» (Ε-1815), που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας 16 μηνών με συνολικό αντίτιμο 19.200,00€ ως εξής:

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΡΑΔΙΟΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» (ΚΡΗΠΙΣ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας ή Φαρμακευτικής - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%
2. Μεταπτυχιακές σπουδές και δίπλωμα εξειδίκευσης σε σχολή επιστημών υγείας (Βιολογίας, Χημείας ή Φαρμακευτικής) - Συντελεστής Βαρύτητας: 40%
3. Πολύ καλή γνώση αγγλικών - Συντελεστής Βαρύτητας: 30%
4. Εργαστηριακή εμπειρία σε καλλιέργεια κυττάρων, μελετών συγγένειας σε υποδοχείς, εσωτερίκευσης και μελετών σε πρότυπα πειραματόζωων - Συντελεστής Βαρύτητας: 15%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δρα Θεοδοσία Μάινα - Νοκ, κατά προτίμηση στο e-mail: maina_thea@hotmail.com και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-6503908.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs574.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf