ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228

 

Αγ.Παρασκευή: 21-7-2014
Αρ. Πρωτ:015/2014-6745
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ENGAGE – Εφαρμογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας  φαρμακοκαλλυντικών προϊόντων με βάση την ελληνική χλωρίδα» (Ε-1833), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας 9 μηνών με συνολικό αντίτιμο 13.500 ευρώ, ως εξής:

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη, για εργασία σχετικά με τους μοριακούς μηχανισμούς κυτταρικής σηματοδότησης, διαφοροποίησης και γήρανσης, τη βιολογική αξιολόγηση φυσικών προϊόντων και το ρόλο τους στην ιστική ομοιοστασία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι  πτυχιούχοι ΑΕΙ (Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής Σχολής ή άλλων συναφών ειδικοτήτων), να είναι κάτοχοι  διδακτορικού διπλώματος και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν τους μοριακούς μηχανισμούς κυτταρικής σηματοδότησης, διαφοροποίησης και γήρανσης, τη βιολογική αξιολόγηση φυσικών προϊόντων και το ρόλο τους στην ιστική ομοιοστασία, καθώς και καλή γνώση των σχετικών εργαστηριακών τεχνικών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

  • Πτυχίο Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής Σχολής ή άλλων συναφών ειδικοτήτων ή άλλης συναφούς επιστήμης (βαρύτητα 5%).
  • Διδακτορική Διατριβή   σε   τομέα   της   Βιολογίας   ή  άλλης  συναφούς επιστήμης (βαρύτητα 15%).
  • Αντίστοιχη Ερευνητική/Αναπτυξιακή Εμπειρία  (βαρύτητα 30%).
  • Δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά (βαρύτητα 20%).
  • Εργαστηριακή  εμπειρία  με  τεχνικές   κυτταρικής και μοριακής   βιολογίας και βιοχημείας  (βαρύτητα 20%).
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (βαρύτητα 10%).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ:

  • Βιογραφικό  σημείωμα  -  σε  αυτό  θα  αναφέρονται  επίσης  ονόματα  και ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο υπευθύνων, από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.
  • Αντίγραφα πτυχίων.
  • Υπόμνημα   μιας   σελίδας   με   την   εμπειρία   και    τα    ερευνητικά   ενδιαφέροντα  του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Δημήτριο Κλέτσα στο τηλέφωνο 210-6503565 ή στο e-mail: dkletsas@bio.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το ακρωνύμιο του έργου (ENGAGE), ο κωδικός του έργου (Ε-1833) και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρα Δημήτριος Κλέτσας).

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs572.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά