ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6778
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος/έργου  «Διεργασίες επεξεργασίας πυριτίου και κατασκευής δομών, κυκλωμάτων και διατάξεων» (Ε-863) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Ηλεκτρονικού ΤΕΙ, για τον χειρισμό και την τεχνική υποστήριξη του Iοντικού Εμφυτευτή Eaton NV 3204 του ΙΠΥΦΔΝΜ.

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Ηλεκτρονικού ΤΕΙ, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών

α. στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων υπολογιστών και ιστοτόπων (γνωρίζοντας γλώσσες προγραμματισμού HTML, PHP και Perl) και  βάσεων δεδομένων MySQL

β. στην εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού προσομοίωσης και σχεδιασμού διατάξεων και διαδικασιών μικροηλεκτρονικής (π.χ. Silvaco, Cadence, Synopsys), προκειμένου να απασχοληθεί με την υπολογιστική-δικτυακή και πληροφοριακή υποστήριξη του εργαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Παναγιώτη Δημητράκη, στο τηλέφωνο 210-6503118 και στο e-mail: pdimit@imel.demokritos.gr

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου(Ε-863),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs571.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά