ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21-07-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6776
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Στο πλαίσιο της ασφάλειας των νέων Ερευνητικών Υποδομών και Εργαστηρίων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ ''Δημόκριτος''» (Ε-1730), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών ως εξής:

- Τρείς (3) φύλακες με τα παρακάτω προσόντα:

  • Υποχρεωτική ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
    Θα ληφθούν υπόψη:
  • Προϋπηρεσία σε ασφάλεια μεγάλων εγκαταστάσεων.
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση χρήσης Η/Υ.

- Δύο (2) γενικών καθηκόντων:

Υποχρεωτική ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Θα ληφθούν υπόψη:

Η προϋπηρεσία στην καθαριότητα μεγάλων εγκαταστάσεων.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο 1730 "Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ "Δ"

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Δημήτριο Μωραΐτη, στο τηλέφωνο 210 6503544.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-07-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).   

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (ΕΕ-1730) , ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs570.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά