ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 15/07/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 6539
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

To Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΚΡΗΠΙΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (ΔΙΑΣ)», (Ε-1800), που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας 12 μηνών με συνολικό αντίτιμο 16.800,00€, ως εξής:

Μία (1) θέση Τεχνικού, πτυχιούχου Χημείας ή συναφούς επιστήμης, ο οποίος θα απασχοληθεί στη σύνθεση και αξιολόγηση ενώσεων κατά του καρκίνου και της νόσου Alzheimer.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια (σε παρένθεση οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας):

1. Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος στην Χημεία ή σε συναφείς επιστήμες (15%)
2. Εμπειρία στην σύνθεση και δομικό χαρακτηρισμό οργανικών ενώσεων με φαρμακευτική δράση με έμφαση σε πολυκυκλικά συζυγιακά συστήματα (30%)
3. Εμπειρία σε in silicoσχεδιασμό και μελέτη δομής-δραστικότητας αναστολέων πρωτεϊνικών φαρμακευτικών στόχων (20%)
4. Εμπειρία στη βιολογική αξιολόγηση ενώσεων σε ενζυμικά συστήματα, κυτταρικές σειρές και  ιστούς πειραματοζώων (25%)
5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (10%)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησής τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 13-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα, στο οποίο να περιγράφονται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Μαρία Πελεκάνου στο τηλέφωνο 210-6503555 ή στο e-mail: pelmar@bio.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο,  ο  αριθμός  του  έργου (E-1800), ο τίτλος του έργου «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (ΔΙΑΣ)», η αρμόδια για πληροφορίες (Δρα Μαρία Πελεκάνου) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs569.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf