ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6515
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΥΔΙΣΕ- Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας» (ΚΡΗΠΙΣ) ΕΕ 1812, που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και της Ψηφιακής σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών ως εξής:

1 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα την «Ανάπτυξη νέων οργανικών υλικών μεταφοράς φορτίου». Ο Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα (12) μήνες. Συνολική δαπάνη σύμβασης 19.884,00 €

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Οργανική Χημεία – Συντελεστής Βαρύτητας: 30%
  • Ερευνητική εμπειρία στην οργανική σύνθεση - Συντελεστής Βαρύτητας: 30%
  • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού κύρους - Συντελεστής Βαρύτητας: 25%
  • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) - Συντελεστής Βαρύτητας:10%
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) - Συντελεστής Βαρύτητας: 5%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον  Δρ. Κυριάκο Παπαδόπουλο και τον  Δρ. Χρυσόστομο Χατζηλιάλογλου στά e-mails: kyriakos@chem.demokritos.gr, και chrys@ims.demokritos.gr

2. ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα «Νανο- ετεροεπαφές πυριτίου με ημιαγωγούς ΙΙ-VI για φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς». Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 12 μήνες. Συνολική δαπάνη σύμβασης 19.884,00 €

Περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάπτυξη ετεροεπαφών ημιαγωγών II-VI πάνω σε νανοδομημένο πυρίτιο και η μελέτη των φωτοβολταϊκών και οπτοηλεκτρονικών τους ιδιοτήτων.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πτυχιούχος Φυσικός ή Χημικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Υλικών με διδακτορικό σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει γνώσεις σε θέματα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών και Μικροηλεκτρονικής, καθώς και χαρακτηρισμού Υλικών και/ή διατάξεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

  • Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών και Μικροηλεκτρονικής (Συντελεστής βαρύτητας: 30%)
  • Βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς (συντελεστής βαρύτητας 50%)
  • Δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό θα συσχετισθεί με το πόσα χρόνια έχουν περάσει από το διδακτορικό του (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τους Σ. Γαρδέλης και Α. Νασιοπούλου: τηλ. 210 6503242, 210 650 3411 και στα e-mails: S.Gardelis@imel.demokritos.gr και A.Nassiopoulou@imel.demokritos.gr 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-9-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου (Ε-1812), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs566.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά