ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ :  Δ.Τ.Ε. & Υ.Ε.
ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

   
 
Αγία Παρασκευή, 15-07-2014
 
Αρ. Πρωτ: 400/2014-304
 
 

Έρευνα αγοράς για την: “Αποξήλωση και απομάκρυνση πάνελ αμιάντου από χωρίσματα αλουμινίου στο Ινστιτούτο Πληροφορικής”

 

Η Δ.Τ.Ε. & Υ.Ε. του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  προβαίνει  σε έρευνα αγοράς για την: “Αποξήλωση και απομάκρυνση πάνελ αμιάντου από χωρίσματα αλουμινίου στο Ινστιτούτο Πληροφορικής”.

Οι  ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι για τις εν λόγω εργασίες  και οι εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής του αμιάντου να γίνουν συμφώνα με την κείμενη νομοθεσία. Αναλυτικά στις υπηρεσίες  πρέπει να περιλαμβάνονται εκτός των άλλων:

  1. Η σύνταξη σχεδίου δράσης, η υποβολή του στην οικία Περιφερειακή ενότητα και η έκδοση  έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών, καθώς και η  κοινοποίηση του στην επιθεώρηση εργασίας.
  2. Η σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΓΕΕΚ)
  3. Το έργο αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  4. Το έργο συσκευασίας, σήμανσης και στοίβαξης των αμιαντούχων υλικών σε κατάλληλο φορτηγό.
  5. Η απορρύπανση και  ο καθαρισμός του χώρου που πραγματοποιήθηκε η αποξήλωση
  6. Η διενέργεια μετρήσεων καθαρότητας του χώρου
  7. Η έκδοση καθαρότητας του χώρου από πιστοποιημένο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO 17025 εργαστήριο,  μετά το πέρας των εργασιών
  8. Η μεταφορά των αμιαντούχων υλικών σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής του εξωτερικού και η έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης

Οι  ενδιαφερόμενοι, μετά από επίσκεψή τους στον χώρο, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους με σχετική επιστολή είτε μέσω fax (210 6514116)  ή με κατάθεση στο Τμήμα Γραμματείας της ΔΤΕ & ΥΕ του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Δ.Τ.Ε. & Υ.Ε.  – Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, μέχρι και την Τρίτη  22  Ιουλίου 2014  και ώρα 15:00 μ.μ.

 
Ο  Προϊστάμενος   ΔΤΕ & ΥΕ.
 
ΖΗΣΙΜΟΣ  Σ.  ΑΓΓΕΛΗΣ
Μηχ/γος Μηχ/κός.