ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 14-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6383
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΥΔΙΣΕ- Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας» (ΚΡΗΠΙΣ) ΕΕ 1812, που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και της Ψηφιακής σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη ως εξής:

1. ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ή ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα την «Κατασκευή και χαρακτηρισμός νανοπιεζοτρονικών διατάξεων συλλογής ενέργειας». Ο Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου 12 μήνες. Συνολική δαπάνη σύμβασης 19.884,00€

Τα απαιτούμενα προσόντα και οι σχετικοί συντελεστές βαρύτητας είναι:

  • Διδακτορικό το οποίο να εμπίπτει στην θεματική περιοχή των Ημιαγωγικών Διατάξεων ή Μικροαισθητήρων ή συναφούς περιοχής  (25%)
  • Εμπειρία σε διεργασίες καθαρού χώρου για την κατασκευή διατάξεων ή/και αισθητήρων (25%)
  • Εμπειρία στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό διατάξεων ή/και αισθητήρων, ή/και σε μεθόδους Μικροσκοπίας Σάρωσης Ακίδας (AFM, STM) (20%)
  • Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και σχετικές ετεροαναφορές (15%)
  • Γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων (Labview, Matlab) (5%)
  • Δύο συστατικές επιστολές (5%)
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (5%)

Η γνώση εμπορικών λογισμικών προσομοίωσης μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων (π.χ. COMSOL) είναι επιθυμητή, αλλά όχι αναγκαία, και θα συνεκτιμηθεί με τα ως άνω απαιτούμενα προσόντα.

Πληροφορίες Χ. Τσάμης (τηλ. 2106503112, ctsamis@imel.demokritos.gr)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 29-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου (Ε-1812), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs565v1.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά