ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 10-07-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6291
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «ΟΣΠΕΕ-Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός για Περιβαλλοντικές και  Ενεργειακές Εφαρμογές» (Ε-1815) , που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ)  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση μεταδιδακτορικού εξωτερικού συνεργάτη με απαιτούμενα προσόντα (με συντελεστές βαρύτητας) ως εξής:

  1. Πτυχίο Χημικού/ Φυσικού /Χημικού Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου  (10%)
  2. Διδακτορικό στην Χημεία / Φυσική / Χημική Μηχανική ή συναφές αντικείμενο
    με έμφαση σε θεωρητικούς υπολογισμούς (20%).
  3. Εμπειρία στη θεωρητική προσέγγιση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με νανοδομές, και συγκεκριμένα σε τεχνικές όπως DFT (Density Functional Theory), Monte-Carlo, Μοριακή Δυναμική ή παρόμοιες, που  να     αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις(35%).
  4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με  επιστημονικό   προσωπικό  από  διαφορετικούς κλάδους (προσωπική  συνέντευξη, 10%).
  5. Συμμετοχή σε επαρκή αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων (15%).
  6. Άριστη   γνώση   Αγγλικής γλώσσας (10%).

Διάρκεια απασχόλησης: 15 μήνες με συνολικό αντίτιμο   27.000 €

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρ. Γεωργία Χαραλαμποπούλου στο e-mail: gchar@ipta.demokritos.gr .

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-08-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.  

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (ΕΕ-1815) , ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs564.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά