ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 08-07-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6194
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής» (Ε-1276)  , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης. Η ετήσια δαπάνη της σύμβασης ορίζεται στα 15.000 ευρώ. Η απασχόληση αφορά:

- 1 θέση γραμματέως. Απαραίτητα προσόντα είναι πτυχίο Πανεπιστημίου οικονομικής σχολής, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών, γνώση διαχείρισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων, άριστη γνώση υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας.

Συγκεκριμένα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου οικονομικής σχολής 30%
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών 30%
  • Τουλάχιστον 6μηνη προυπηρεσία στη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων 20%
  • Άριστη γνώση υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας 20%

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες) στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Δ. Γιαννουκάκο (τηλ. 210-6503936 και e-mail: yannouka@rrp.demokritos.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-08-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).   

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (ΕΕ-1276) , ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs563.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά