ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 08-07-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6198
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Η θέση κηρύχθηκε άγονη)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «ΟΣΠΕΕ-Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός για Περιβαλλοντικές και  Ενεργειακές Εφαρμογές» (Ε-1815) , που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ)  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη  ως εξής:

ΘΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΑΕΙ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» (ΚΡΗΠΙΣ). Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα (12) μήνες με συνολικό αντίτιμο δεκατρείς χιλιάδες διακόσια ευρώ (13.200€).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ - Συντελεστής Βαρύτητας:15%
  2. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης του φορτίου - Συντελεστής Βαρύτητας:20%
  3. Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης - Συντελεστής Βαρύτητας:20%
  4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) - Συντελεστής Βαρύτητας:20%
  5. Δύο συστατικές επιστολές - Συντελεστής Βαρύτητας:15%
  6. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών - Συντελεστής Βαρύτητας:10%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Ανδρέα Οικονομόπουλο, στο τηλέφωνο 210-6503728.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-08-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή). 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου. 

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (Ε-1815) , ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs562.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά