ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 08-07-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6196
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «IMAGES - Implementation of an RN Emergency system in eastern Mediterranean» (Ε-1719), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, 1 (μια)  θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, με τα εξής προσόντα:

  • Πτυχιούχος Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου ή πενταετούς τουλάχιστον αντίστοιχης  ερευνητικής εμπειρίας  
  • Ερευνητική εμπειρία στην υπολογιστική μοντελοποίηση ατμοσφαιρικών ροών και διασποράς ραδιενεργών ρύπων σε μέση  και παγκόσμια κλίμακα
  • Ερευνητική εμπειρία στην εκτίμηση επιπτώσεων ραδιενέργειας σε έμβιους οργανισμούς.
  • Γνώσεις ραδιοπροστασίας
  • Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν   Δρα Σ. Ανδρονόπουλο, στο τηλέφωνο 210-6503426 ή στο e-mail sandron@ipta.demokritos.gr

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-08-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).   

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (Ε-1719), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs560.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά