ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 08-07-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6195
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

ΤοΙνστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, το πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» , Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του ερευνητικού προγράμματος/έργου «P.BROCA - Ακραίοι Φαινότυποι καρκίνου μαστού-ωοθηκών: ανάλυση όλων των εξoνίων του γονιδιώματος σε περιπτώσεις εμφάνισης σε πολύ νέα ηλικία (17-35 χρ.)» (Ε-1740), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για έργου για την πλήρωση τριών (3) θέσεων εξωτερικών συνεργατών διάρκειας έξι (6) μηνών. Η προβλεπόμενη δαπάνη της κάθε σύμβασης ορίζεται στα 11.400 ευρώ (σύνολο 34.200). Η απασχόληση αφορά:

Τρείς (3) Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων με αντικείμενο Γενετική του καρκίνου. Απαραίτητα προσόντα είναι πτυχίο Πανεπιστημίου τμημάτων βιολογίας, χημείας και συναφών επιστημών, μεταπτυχιακό στις εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην ιατρική, εργαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε θέματα μοριακής βιολογίας-γενετικής, άριστη γνώση υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας.

Απαιτούμενα προσόντα (με συντελεστές βαρύτητας):

  • Πτυχίο τμημάτων βιολογίας, χημείας και συναφών επιστημών  30%
  • Μεταπτυχιακό στις εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην ιατρική 40%
  • Τουλάχιστον 6μηνη εργαστηριακή εμπειρία σε θέματα μοριακής βιολογίας-γενετικής 20%
  • Άριστη γνώση υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας 10%

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες) στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Δ. Γιαννουκάκο (τηλ. 210-6503936 και e-mail: yannouka@rrp.demokritos.gr).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-08-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).  

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου (Ε-1740) , ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs559.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά