ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 9-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6245
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικρσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SANAD -Synthesis of Advanced top Nano-coatings with improved Aerodynamic and De-icing behavior» (Ε-1777), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια  (1) μια θέση επιστημονικού συνεργάτη διάρκειας 18 μηνών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κάλυψη της θέσης είναι:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Επιστήμης Υλικών ή συναφούς αντικειμένου.
  2. Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές τομέα.
  3. Οι υποψήφιοι να μην διαμένουν στην Ελλάδα συνολικά πάνω από 12 μήνες τα τελευταία 3 έτη.
  4. Οι υποψήφιοι να ανήκουν στην κατηγορία Experienced Researcher ερευνητής όπως αναφέρεται στο οδηγό εφαρμογής του προγράμματος δηλαδή να έχουν ερευνητική εμπειρία πάνω από 4 χρόνια.
  5. Θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στην παρασκευή και χαρακτηρισμό νανοσύνθετων υβριδικών υλικών με βάση το γραφένιο, νανοσωλήνες άνθρακα ή φουλερένια.  Θα πρέπει επίσης να έχουν εμπειρία στην παρασκευή και την τροποποίηση ανόργανων νανοσωματιδίων  καθώς και στον χαρακτηρισμό των τελικών νανοσύνθετων υλικών.
  6. Καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές τεχνικές ( π.χ. φασματοσκοπίες (XPS, Raman, FTIR ,dielectric Spectometer, κ.α.), μικροσκοπίες (TEM, SEM, AFM), ποροσιμετρία,  powder XRD και Thin Film XRD, κλπ.).
  7. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η διακδικασία επιλογής θα γίνει σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος Marie Curie. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι θα πρέπει να καλύπτουν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλεξιμότητας (http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iapp/index_en.htm - Guide for applicants – IAPP).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Σιδεράτου Ωραιοζήλη, στα τηλέφωνα 210-6503616, 210-6503638 και στο e-mail: zili@chem.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1777), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs558.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά