ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 14-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6411
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SolMed- Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες:Βελτιστοποίηση υλικών και  διεργασίας» ΕΕ 1865, της Δράσης  ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 10 μηνών και συνολικού κόστους 10.600 ευρώ, για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης πειραματικών μονάδων.

Τα απαιτούμενα προσόντα και οι συντελεστές βαρύτητας για την κάλυψη της θέσης είναι:

  • Πτυχίο Χημείας (βαθμός πτυχίου*0,5 μόρια)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (2 μόρια)
  • Καλή  γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας (2 μόρια)
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού υπολογιστών (2 μόρια)
  • Βεβαιωμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενάμιση έτος σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης (2 μόρια)
  • Προσωπική συνέντευξη (4 μόρια)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-7-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Π. Φαλάρα στο e-mail: papi@chem.demokritos.gr  ή στο τηλ. 2106503644.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου (Ε-1865), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs557.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά