ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 9-7-2014
Αρ. Πρωτ:015/2014-6202
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΕΣΠΑ) με τίτλο «CYANOWATER-Κυανοτοξίνες στο νερό. Εξελίξεις στην ανάλυση ,την παρουσία τους και σε επεξεργασίες του νερού για την απομάκρυνσή τους» (E-1760)  που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση υποψήφιου Διδάκτορα, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «Κυανοτοξίνες στο νερό. Εξελίξεις στην ανάλυση, την παρουσία τους και σε επεξεργασίες του νερού για την απομάκρυνσή τους»

Αντικείμενο απασχόλησης

Aνάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού κυανοτοξινών σε νερά. Aνάπτυξη αναλυτικών μεθόδων βασισμένων στην χρήση τεχνικών LC-MS/MS για τον προσδιορισμό ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων κατά την διεργασία φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης των κυανοτοξινών.  Συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Απαραίτητα προσόντα – εμπειρία

 1. Πτυχίο / Δίπλωμα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού (βαθμός, 10%).
 2. Εμπειρία στην ανάπτυξη και επικύρωση σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού τοξικών οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα (10%).
 3. Εμπειρία σε αναλυτικές τεχνικές όπως HPLC-UV, GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS, qTOF MS (40%).
 4. Προηγούμενη εμπειρία στην ανάλυση κυανοτοξινών με χρήση LC/MS θα συνεκτιμηθεί (10%).
 5. Συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες και συνέδρια (10%).
 6. Εμπειρία εργασίας σε διεθνές περιβάλλον (10%).
 7. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (10%).

Διάρκεια απασχόλησης: 15 μήνες με συνολικό αντίτιμο   19.329,90 € .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Α) Προκριματικό στάδιο, όπου η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις ως προς τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω και με βάση τα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου. Επισημαίνεται ότι προτάσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα όπως αυτά ορίζονται παραπάνω θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου προκύπτει από την αξιολόγηση των προσόντων του σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και συντάσσεται πίνακας κατάταξης των υποψηφίων.

Β) Τελική επιλογή. Στο στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική συνέντευξη των πρώτων τριών υποψηφίων του πίνακα κατάταξης και επιλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία, με άριστα το 100%.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα πτυχίου / μεταπτυχιακών τίτλων
 3. Συνοδευτική επιστολή (max 1 σελιδα) όπου θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για το έργο
 4. Άλλα έγραφα που αποδεικνύουν την ζητούμενη εμπειρία / προσόντα (π.χ. βεβαιώσεις εμπειρίας)
 5. Τα ονόματα και στοιχεία επαφής δύο ερευνητών / μελών ΔΕΠ για λήψη συστατικών επιστολών.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Α. Χισκιά (τηλ.  210-6503643 και e-mail: hiskia@chem.demokritos.gr). Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν  στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  153 10 Αγία Παρασκευή.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1760), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs556.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά