ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 9-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6201
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος/έργου ΔΡΑΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Συνεργασία 2011» με τίτλο «ΜΑRIPAINTS-Καινοτόμα Αυτοΐάσιμα Οικολογικά Υφαλοχρώματα με Αντιδιαβρωτική και Αντιβιοεπιστρωτική Δράση » ΕΕ-1808   (Απόφαση ΓΓΕΤ με αρ.πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 441/21-2-2013) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Χημικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Οργανική Χημεία και να είναι  υποψήφιος διδάκτορας στο πρόγραμμα Maripaint για 16 μήνες  για το ποσό των  29.948.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας)

  • Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας-Συντελεστής Βαρύτητας: 25%
  • Msc στην Οργανική Χημεία-Συντελεστής Βαρύτητας: 25%
  • Να είναι υποψήφιος  διδάκτορας στη Χημεία-Συντελεστής Βαρύτητας: 10%
  • Ερευνητική εμπειρία στην οργανική σύνθεση και στην σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και τη μελέτη νανοδομών- Συντελεστής Βαρύτητας: 20%
  • Εμπειρία στην μελέτη κυτταροτοξικότητας υλικών-Συντελεστής Βαρύτητας:15%
  • Εμπειρία στην μελέτη αντιβακτηριδιακής δράσης υλικών-Συντελεστής Βαρύτητας: 5%

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Χημικός, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος στην Ανόργανη Χημεία για την απασχόληση του στο πρόγραμμα Maripaint για 10 μήνες  για το ποσό των 14.000.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας)

  • Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας-Συντελεστής Βαρύτητας: 25%
  • Msc στην Ανόργανη Χημεία-Συντελεστής Βαρύτητας: 25%
  • Phd στη Χημεία-Συντελεστής Βαρύτητας: 30%
  • Ερευνητική εμπειρία στην οργανική σύνθεση και στην σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και τη μελέτη ανόργανων υλικών-  Συντελεστής Βαρύτητας: 20%

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-6503301 και στο email gkordas@ims.demokritos.gr  (υπεύθυνος κ. Γ. Κόρδας).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1808), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs555.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά