ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 9-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6200
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΕΣΠΑ) με τίτλο «PlasmaNanoFactory -Nανο-Εργοστάσιο Πλάσματος» (E-1755)  που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις συνεργατών, ως εξής:

1η. ΘΕΣΗ: Μηχανικού Υλικών ή άλλου συναφούς αντικειμένου αποφοίτου σχολής θετικών επιστημών ή μηχανικού που θα απασχοληθεί με «Κατεργασία και νανοδόμηση οργανικών ημιαγωγών σε αντιδραστήρα πλάσματος για κατασκευή και χαρακτηρισμό οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Μηχανικού Υλικών, ή Χημικού Μηχανικού, ή Επιστήμονα υλικών, ή άλλης συναφούς σχολής θετικών επιστημών ή μηχανικών (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)
 • Να έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ή να είναι φοιτητής στο τελευταίο εξάμηνο μεταπτυχιακού προγράμματος σε υλικά ή Νανοτεχνολογία ή νανοηλεκτρονική ή συναφές (Συντελεστής Βαρύτητας 25%)
 • Ερευνητική εμπειρία σε διεργασίες κατασκευής νέων υλικών ή διεργασίες πλάσματος ή χαρακτηρισμό οργανικών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων ή σε συναφές (Συντελεστής Βαρύτητας 25%)
 • Δύο συστατικές επιστολές (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου 14 μήνες. Συνολική μικτή δαπάνη σύμβασης € 16.165,00 ~

We seek a Materials Engineer or other related physical sciences or engineering graduate to work on “Plasma processing and nanotexturing of organic semiconductors,  for fabrication and characterization of organic photovoltaics”.

Qualifications:

 • Degree in Materials science or engineering or related (weight 20%)
 • Masters Degree or being a last semester Masters student in materials or nanotechnology or nanoelectronics or related (weight 25%)
 • Research Experience in materials fabrication, or plasma processing, or organic optoelectronics or related (weight 25%)
 • Two recommendation letters (weight 10%)
 • Excellent Knowledge of English Language both oral and written (weight 20%)

Duration: 14 month contract with a gross salary € 16.165,00

2η. ΘΕΣΗ: Μεταδιδάκτορα ερευνητή που θα ασχοληθεί με «Κατασκευή νέων αντιδραστήρων πλάσματος χαμηλής και ατμοσφαιρικής πίεσης σε ραδιοσυχνότητες, και επεξεργασία υλικών στους αντιδραστήρες αυτούς»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Διδακτορική διατριβή σε σχεδιασμό-κατασκευή και χαρακτηρισμό αντιδραστήρα πλάσματος ή επεξεργασία υλικών σε αντιδραστήρα πλάσματος ή συνδυασμό (Συντελεστής Βαρύτητας 50%)
 • Επιθυμητή εμπειρία σε προσομοιώσεις διεργασιών πλάσματος ή σε κατασκευές συστημάτων κενού ή σε ηλεκτρικές μετρήσεις σε ραδιοσυχνότητες ή σε μετρήσεις επιφανειών με AFM ή κατασκευή και χαρακτηρισμό υπερυδρόφοβων επιφανειών θα ληφθεί υπόψη με συντελεστή βαρύτητας 20% (4% για κάθε ένα από τα παραπάνω επιθυμητά χαρακτηριστικά)
 • Δύο συστατικές επιστολές (Συντελεστής Βαρύτητας 10%)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) (Συντελεστής Βαρύτητας 20%)

Διάρκεια σύμβασης: 14 μήνες. Συνολική μικτή δαπάνη σύμβασης € 28.000,00

We seek a post doctoral fellow to work on “Building / construction and characterization of new Radio Frequency (RF) plasma reactors in low and atmospheric pressure, and plasma processing of materials in such reactors”

Qualifications:

 • PhD in design, construction and characterization of plasma reactors or plasma processing of materials or combination (weight 50%)
 • Experience in plasma simulations, or vacuum system building, or electrical measurements in RF, or AFM measurements, or superhydrophobic surface fabrication and characterization is desirable (weight 20%, each of the above desirable qualifications will be graded with 4%)
 • Two recommendation letters (weight 10%)
 • Excellent Knowledge of English Language both oral and written (weight 20%)

Duration: 14 month contract with a gross salary € 28.000,00

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δρα Ευάγγελο Γογγολίδη στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: evgog@imel.demokritos.gr

For more information, please contact Dr Evangelos Gogolides at the following e-mail address: evgog@imel.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1755), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs554.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά