ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 9-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6199
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FOODSNIFFER – FOOD Safety at the point-of-Need via monolithic spectroscopic chip identiFying harmFul substances in frEsh pRoduce» (Ε-1725), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου,ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου.

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:

  • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Θετικών Επιστημών.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μικροηλεκτρονική ή άλλο συναφές αντικείμενο
  • Διδακτορικό δίπλωμα στη περιοχή της μίκρο/νάνο ηλεκτρονικής
  • Εμπειρία στη κατασκευή δομών και διατάξεων με τη χρήση τεχνολογιών μικροηλεκτρονικής με έμφαση στη κατασκευή βιολογικών / χημικών αισθητήρων
  • Εμπειρία στο ενεργοποίηση (functionalization) βιολογικών/χημικών αισθητήρων

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου.

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:

  • Πτυχίο τμήματος Φυσικής ή συναφούς αντικειμένου
  • Εμπειρία σε οπτικές διατάξεις και οπτικές μετρήσεις
  • Εμπειρία στο προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά προτίμηση σε περιβάλλον Matlab

Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην περιοχή της φωτονικής ή μικροηλεκτρονικής.

Η απασχόληση και για τις δυο θέσεις θα είναι στο θεματικό πεδίο «Διαδικασίες κατασκευής και χαρακτηρισμός ολοκληρωμένων φωτονικών αισθητήρων πυριτίου» και η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Αισθητήρων, του ΙΠΥΦΔΝΜ, ΕΚΕΦΕ«Δημόκριτος».

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Ιωάννη Ράπτη, στο τηλέφωνο 210-6503265 και στο e-mail: raptis@imel.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο αριθμός έργου (Ε-1725) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs553.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά