ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 8-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6180
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος/έργου  «Οπτικοί Βιοαισθητήρες» (Ε-1257) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη,  για έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου.

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:

  • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Θετικών Επιστημών.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μικροηλεκτρονική ή άλλο συναφές αντικείμενο
  • Εμπειρία στη μέτρηση βιολογικών παραμέτρων μέσω βιοαισθητήρων

Η απασχόληση θα είναι στο θεματικό πεδίο των «Βιο-Μικροσυστημάτων» και η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Οπτικών Βιοαισθητήρων, ΙΠΥΦΔΝΜ, ΕΚΕΦΕ«Δημόκριτος»

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Κ. Μισιακό (τηλ.: 2106503226, e-mail: k.misiakos@imel.demokritos.gr).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (Ε-1257),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs552.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά