ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 8-7-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-6167
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Stimulate» ΕΕ-1810 ( του προγράμματος FP7-NMP-2013-CSA-7 της ΕΕ με 100% χρηματοδότηση)  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών στο κομμάτι επικοινωνίας της επιστήμης:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Απολυτήριο Λυκείου
  2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  3. Άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

  • Επιμόρφωση και εμπειρία στην επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό και σε μαθητές (35%).
  • Εμπειρία συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα επικοινωνίας της επιστήμης, σε φεστιβάλ, στην χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση έργων επικοινωνίας της επιστήμης (35%).
  • Εμπειρία σε διαχείριση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών έργων (30%).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-8-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρ. Κ. Γιαννακόπουλο, στο τηλέφωνο 210-650 3247 και στο e-mail: kyann@imel.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1810), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs551.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά