ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 01-07-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-5873
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», Δράση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΚΡΗΠΙΣ», ΕΣΠΑ 2007-2013 που υλοποιείται στο Ι.Π.Σ.Φ.  «Εξερευνώντας το Ορατό και Αόρατο Σύμπαν με επιταχυντές και καινοτόμους ανιχνευτές,  ΟΡΑΣΥ» (Ε-1784), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση συνεργαζόμενου ερευνητή, ως εξής:

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών, κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Ατροσωματιδιακή Φυσική ή Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων». Ο επιτυχών υποψήφιος θα εργαστεί, στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος KM3NeT, στην ανάπτυξη πειραματικής διάταξης για την μέτρηση της σκέδασης του φωτός στη βαθιά θάλασσα και στη μελέτη των επιπτώσεων της σκέδασης στο σχεδιασμό ανιχνευτών νετρίνων βαθιάς θάλασσας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

  1. Η εμπειρία σε προσομοίωση, μελέτη και ανάλυση δεδομένων Πειραματικής Φυσικής Κοσμικών Ακτίνων (70%).
  2. Εξειδίκευση στην οπτική φασματοσκοπία και στην ανάπτυξη οπτικών διατάξεων (30%).

Η διάρκεια της σύμβασης  θα είναι 17  μηνών με συνολικό κόστος 32.725,00€.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, ένα έγγραφο με τα ερευνητικά ενδιαφεροντα του υποψηφίου και υπόμνημα δημοσιεύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Γεώργιο Σταυρόπουλο, στο τηλέφωνο 27230-23300 και στο e-mail: stavrop@inp.demokritos.gr

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 18-07-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs550.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά