ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20-6-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-5530
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ΥΔΙΣΕ- Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις για Συλλογή και Διαχείριση Ενέργειας» (ΚΡΗΠΙΣ) ΕΕ 1812, που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και της Ψηφιακής σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τρείς (3) θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών ως εξής:

1 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα την «Μελέτη ενεργειακών καταστάσεων σε νέα υλικά». Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου 12  μήνες. Συνολική δαπάνη σύμβασης 19.884,00€

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο των υπολογισμών ηλεκτρονικής δομής της ύλης(30%)
 • Εξοικείωση με προγράμματα  υπολογισμών Ηλεκτρονικής δομής (30%)
 • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον που να αποδεικνύεται από Δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. (30%)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή εμπειρία σε χρήση γλώσσας προγραμματισμού fortran και περιβάλλον Linux ( 10%).
 • Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2310 6503395, Δρ. K. Τροχίδου και στο e-mail: trohidou@ims.demokritos.gr.

2 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα «Δομικός και μικροδομικός χαρακτηρισμός νανοθερμοηλεκτρικών υλικών». H θέση είναι διαθέσιμη άμεσα. Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου 6 μήνες.  Συνολική δαπάνη σύμβασης 9.942,00€

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Φυσικής 20 %
 • Μάστερ και Διδακτορικό 50%
 • Εμπειρία στον χαρακτηρισμό ασβεστιτικών υλικών με τις παραπάνω τεχνικές 30%

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Ιωάννη Μανιάτη στο e-mail: maniatis@ims.demokritos.gr

3 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΙΚΟΥ/ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΚΡΗΠΙΣ) ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα την «εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών για το χαρακτηρισμό παραμαγνητικών κέντρων σε βιο-ανόργανα συστήματα». Ο Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 1/7/2014. Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου έξι (6) μηνών. Συνολική δαπάνη σύμβασης 9.942,00€

Περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας

Eπεξεργασία και χαρακτηρισμός παραμαγνητικών κέντρων (ελεύθερων ριζών, μετάλλων μετάπτωσης) σε βιολογικά συστήματα και συνθετικές ενώσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας)

 1. Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστήμες σχετικές με τη Φυσικοχημεία Βιο-Ανόργανων Συστημάτων (35%)
 2. Ερευνητική εμπειρία στο χαρακτηρισμό παραμαγνητικών κέντρων (ελεύθερων ριζών, συμπλόκων μετάλλων μετάπτωσης) με φασματοσκοπικές τεχνικές κατά προτίμηση Μαγνητικού Συντονισμού (20%)
 3. Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού κύρους (20%)
 4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Δυνατότητα επικοινωνίας με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη) (15%)
 5. Δύο συστατικές επιστολές (5%)
 6. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά) (5%)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον  Δρ. Ιωάννη Σανάκη στο τηλέφωνο 210-6503345 και στο e-mail: sanakis@ims.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-7-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου (Ε-1812), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs548.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά