ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 24/06/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-5643
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής σύμβασης προμήθειας

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια παραλαβής της με αρ. πρωτ. 015/2014-3851 σύμβασης με θέμα:

«Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) φασματόμετρου φθοροσιμετρίας Ακτινών Χ του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας ΕΚΕΦΕ ‘’Δημόκριτος’’» (Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού 015/7/2013/5),

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης.

 

Συνημμένο Έγγραφο: diag204.pdf


Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ