ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 13-06-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-5291
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ταυτοποίηση στόχων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών - Δίας» ΕΕ 1800, που εντάσσεται στα επιχειρησιακά προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ 2007-2013, Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση Διαχειριστή Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ως εξής:

Απαιτούμενα προσόντα (& συντελεστές βαρύτητας):

  • Διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στα συστήματα υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών (30%)
  • 2ετής τουλάχιστον εμπειρία διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων UNIX/Linux και υπολογιστών σε windows  καθώς και στην αναβάθμιση των συστημάτων αυτών (web servers, email και mailist systems, DNS, LDAP κτλ ) (20%)
  • 2ετής τουλάχιστον εμπειρία διαχείρησης δικτυακών συστημάτων σε cisco και linux (firewalls, switching, κτλ) (15%)
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (10%)
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση (20%) και
  • Κατοχή εξειδικευμένου μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (5%).

Διάρκεια απασχόλησης: 12 μήνες με συνολικό αντίτιμο   16.800,00 €

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 04/07/2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού,  15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαργαρίτα Παπαδάκη, 210-6503582, papadaki@bio.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου , ο κωδικός έργου ,  ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs547.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά