ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 17/06/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-5354
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Δημόσιου Διαγωνισμού

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια επαναπροκήρυξης του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την:

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία  Γενετικού Αναλυτή Επόμενης Γενιάς για την αλληλούχιση μεγάλων  τμημάτων των εξονίων του γονιδιώματος του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δ», προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (#120.000,00#€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% με αριθμό 015/07/2014/3.

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.

 

Συνημμένο Έγγραφο: diag203.pdf


Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ