ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 12-6-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-5256
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «"ΘΑΛΗΣ -Υγροκρυσταλλικά νανοσωματίδια : Οργάνωση και περιπλοκότητα σε καινοτόμα συστήματα χαλαρής ύλης», (ΕΕ 1697) που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, ως εξής:

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΧΑΛΑΡΗΣ ΥΛΗΣ / ΚΡΙΣΙΜΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ στο έργο ΘΑΛΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΥΛΗΣ NANOLCR (ΕΕ 1697) Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Το ποσό για το συγκεκριμένο διάστημα ανέρχεται σε 22.800,00€  έκαστος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο Φυσικού / Χημικού Μηχανικού / Επιστήμης Υλικών     Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%
  2. Διδακτορικό σε Χημική Μηχανική/ Φυσική / Επιστήμη Υλικών Συντελεστής   Επιβάρυνσης:30%
  3. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στη στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις: Μικροσκοπία, Θερμιδομετρία, Σκέδαση Ακτίνων-Χ   –  ή σε Θεωρητικές / Υπολογιστικές Μεθοδολογίες  Συντελεστής Επιβάρυνσης:30%
  4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον – Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%
  5. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας – Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%
  6. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις – Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%

Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΧΑΛΑΡΗΣ ΥΛΗΣ / ΚΡΙΣΙΜΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ στο έργο ΘΑΛΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΥΛΗΣ NANOLCR (ΕΕ 1697) ) Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δεκατεσσάρων(14) μηνών. Το ποσό για το συγκεκριμένο διάστημα ανέρχεται σε 17.500,00€

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο Φυσικού –     Συντελεστής Επιβάρυνσης:30%
  2. Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση Φυσικής Χαλαρής και Βιολογικής Ύλης :50%
  3. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας – Συντελεστής Επιβάρυνσης:20%

Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρα Γεώργιο Νούνεση, στο τηλέφωνο 210-6503857 και στο e-mail: nounesis@rrp.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 7-7-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός τους έργου  (Ε-1697), ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs546.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά