ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 10-6-2014
Αρ. Πρωτ:015/2014-5179
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου (Ε-1815) «ΚΡΗΠΙΣ-ΟΣΠΕΕ – Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές», που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων (ΚΡΗΠΙΣ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δέκα εφτά (17) μηνών και συνολικής δαπάνης 30.800,00€  ως εξής:

ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (Ε-1815) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές» (ΚΡΗΠΙΣ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο Φυσικού / Χημικού Μηχανικού – Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%
  2. Διδακτορικό στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης, Χημική Μηχανική, Φυσικοχημεία, Βιοφυσική, Επιστήμη Υλικών – Συντελεστής Επιβάρυνσης:25%
  3. Εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις: Θερμιδομετρία, Σκέδαση Ακτίνων-Χ, Φασματοσκοπία Φθορισμού, Μικροσκοπία – Συντελεστής Επιβάρυνσης:20%
  4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον – Συντελεστής Επιβάρυνσης:5%
  5. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας – Συντελεστής Επιβάρυνσης:10%
  6. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις – Συντελεστής Επιβάρυνσης:30%

Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Γεώργιο Νούνεση, στο τηλέφωνο 210-6503857 και στο e-mail: nounesis@rrp.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-6-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο, το ακρωνύμιο του έργου (ΚΡΗΠΙΣ-ΟΣΠΕΕ), ο  αριθμός  του  έργου (E-1815), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρα Γεώργιος Νούνεσης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs545.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά