ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60037
 

Αγ.Παρασκευή: 04/06/2014
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2014 - 5041
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «ENTEC- Enhancing the capacity for Environmental Technology and Climate Research» (Ε-1763), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, μερικής απασχόλησης για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης εως και 18 μήνες, με τα εξής προσόντα:

Σχετίζεται τη δράση Τ1.6 του έργου - Downscaling of GCM for regional air pollution simulations and compilation of high resolution emission inventories”

- Θετικών Επιστημών / Διπλ. Μηχανικός, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου
- Ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη διασυνδεδεμένων  μοντέλων μετεωρολογίας και θαλάσσιου κυματισμού με έμφαση σε περιοδικές εφαρμογές μεγάλης διακριτικής ικανότητας, και εισαγωγή δεδομένων από GCM με τεχνικές στατιστικές και δυναμικές μεθοδολογίες υποκλιμάκωσης (downscaling)
- Εμπειρία:
(α) στην χρήση μετεωρολογικού μοντέλου WRF

(β) επιχειρησιακές μετεωρολογικές προγνώσεις και

(γ) αξιολόγηση προγνωστικής ικανότητας μετεωρολογικών / κλιματολογικών μοντέλων

- Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση παράλληλου προγραμματισμού
- Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-06-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον Δρα Κ. Ελευθεριάδη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elefther@ipta.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης, ο αριθμός του έργου (Ε-1763 )και ο  αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs544.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf