ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ. Παρασκευή: 21/03/2014
Αρ. Πρωτ:015/2014-2504
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού  για την:

  • «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε καλή λειτουργία ενός (1) μεταφραστικού συστήματος δυο γλωσσών για το συνεδριακό κέντρο του ΕΚΕΦΕ «Δ.» με αριθμό 015/7/Π3/2014,

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.

 

Συνημμένο Έγγραφο: diag194.pdf


Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ