ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 21/02/2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-1658

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Πρόχειρου Διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος αεριοχρωματογραφίας (GC-ECD-FID)-πλήρους και ενιαίου συστήματος για την ανάλυση αερίων του θερμοκηπίου κατ’ ελάχιστο των CO2, CH4, N2O, SF6 με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας του Ινστιτούτου Πυρηνικών κι Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας, και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης #36.000,00€# (τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ) πλέον  του Φ.Π.Α 23 %. με αριθμό 015/7/Π4/2014

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04/03/2014 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού
.

Πληροφορίες: Ι. Πολιτοπούλου
Τηλέφωνο: (210)-6503095
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag184.pdf


Η ΑΝ/ΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Μ. ΦΟΝΤΑΡΑ