ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 23/12/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013 - 10731
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΦ469ΗΕΒ-3ΗΚ
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ταυτοποίηση στόχων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών - Δίας» ΕΕ 1800, που εντάσσεται στα επιχειρησιακά προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, ΕΣΠΑ 2007-2013, Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για δύο(2) θέσεις  εξωτερικών συνεργατών ως εξής:

1. Μία (1) τεχνικού υποστήριξης εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλυτικών συστημάτων καθώς και χρήση, λειτουργία, επιδιόρθωση και κατασκευή οργάνων για τα ερευνητικά έργα.
Συγκεκριμένα:

Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας):

- Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών ή Πτυχίο Ηλεκτρονικού ΤΕΙ (40%)
- Εμπειρία στην υλοποίηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών διατάξεων (25%)
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. (10%)

Θα ληφθούν υπόψη:

- Επιθυμητή η γνώση αναλογικής και ψηφιακής σχεδίασης (5%)
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2ετής. (10%)
- Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. (5%)
- Εμπειρία σε απεικονιστικές διατάξεις (5%)

2. Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, για απασχόληση με αντικείμενο σχετικό με θεραπευτική αντιμετώπιση/αναγεννητική ιατρική σε πεδία χρόνιων παθήσεων/ χρόνιων μεταβολικών νοσημάτων

Απαιτούμενα προσόντα (και συντελεστές βαρύτητας):

- Απόφοιτος ΑΕΙ σε επιστημονικά πεδία, όπως η Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, κ.α. (50%)
- Εν τω βάθει γνώσεις στο πεδίο αναγεννητικής ιατρικής/βιολογίας βλαστικών κυττάρων, κατά προτίμηση με διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο. (20%)
- Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η δυνατότητα χρήσης Η/Υ. (10%)
- Τυχόν εμπειρία με εργαστηριακές τεχνικές σχετικές με χρήση βλαστικών κυττάρων θα προσμετρηθεί. (10%)

- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλου σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι μία σελίδα), στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους. (10%).

Oι συμβάσεις  θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15/1/2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού,  15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαργαρίτα Παπαδάκη, 210-6503582, papadaki@bio.demokritos.gr.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου,  ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs476.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf