ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 23-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10735
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοδιατάξεων και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.3533)-(NanoWireMemory)» - «Τρισδιάστατες Διατάξεις Μνήμης νανονημάτων Si», που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη νανοδομών σε υποστρώματα πυριτίου - Διεργασίες καθαρού χώρου Μικρο/Νανοηλεκτρονικής». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Φυσικός ή Χημικός ή Μηχανικός, κάτοχος Msc στην Μικροηλεκτρονική ή στη Νανοτεχνολογία σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει γνώση εργαστηριακής εμπειρίας σε τεχνολογία πυριτίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

  • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών (συντελεστής βαρύτητας 20% αναλόγως ειδικεύσεως και βαθμολογίας). 
  • Msc στην Μικροηλεκτρονική ή στη Νανοτεχνολογία (συντελεστής βαρύτητας 20% αναλόγως ειδικεύσεως και βαθμολογίας).
  • Εμπειρία στις διαδικασίες καθαρού χώρου (συντελεστής βαρύτητας 30%).
  • Εργαστηριακή εμπειρία στην κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων (συντελεστής βαρύτητας 30%).

2. Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για διδάκτορα Μηχανικό/Θετικών Επιστημών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

  • Διδακτορικό δίπλωμα στις τεχνολογίες νανοηλεκτρονικής ή μικροηλεκτρονικής (συντελεστής βαρύτητας 50%).
  • Εμπειρία σε τεχνολογίες νανοσχηματοποίησης με έμφαση στις τεχνολογίες λιθογραφίας με ηλεκτρόνια (συντελεστής βαρύτητας 30%).
  • Εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων (συντελεστής βαρύτητας 10%).
  • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (10%).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Pascal Normand, στο τηλέφωνο 210-6503115 και στο e-mail: P.Normand@imel.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-1-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs473.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά