ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10607
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΑΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΛΓ1469ΗΕΒ-69Γ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικρσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Techno-Economic Assessment of CO2 Quality Effect on its Storage and Transport (CO2Quest)» (Ε-1774), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μια  (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του ερευνητικού προγράμματος CO2Quest.

Ο επιστημονικός συνεργάτης που θα επιλεγεί θα έχει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε θέμα συναφές με το πρόγραμμα.

Αντικείμενο της θέσης είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή νέων μοντέλων για την πρόβλεψη των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων, των ιδιοτήτων μεταφοράς (ιξώδες, συντελεστής διάχυσης και συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας) και της ισορροπίας φάσεων των υδατικών μιγμάτων CO2 με προσμίξεις άλλων ουσιών (και κυρίως ηλεκτρολυτών) που συναντώνται στα διάφορα στάδια της διεργασίας συγκράτησης και αποθήκευσης του CO2 (Carbon Capture and Sequestration).

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψήφιους είναι:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Χημική Μηχανική από ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής,
  • Διπλωματική εργασία στη Θερμοδυναμική πολύπλοκων ρευστών (υπολογιστική ή πειραματική),
  • Καλή γνώση προγραμματισμού σε γλώσσα Fortran ή C / C++,
  • Γνώση ανάπτυξης λογισμικού σε διαφορετικές πλατφόρμες (Linux, Windows).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προϋπηρεσίας,
  • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών,
  • Ονόματα δύο επιστημόνων εκτός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τον υποψήφιο εάν τους ζητηθεί.

Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα το πτυχίο από τη γραμματεία της οικείας Σχολής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση από τη Σχολή τους αναφορικά με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 23-1-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Ιωάννη Οικονόμου, στο e-mail: economou@chem.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος βρίσκεται ανaρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου (Ε-1774),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs472.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά