ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10628
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου  "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011" (ΕΣΠΑ) με τίτλο «LAMBSENSE- Συνδυασμός ακουστικών αισθητήρων τύπου Lamb με μικροτεχνολογίες για τη δημιουργία ολοκληρωμένου μικροσυστήματος διαγνωστικής ανάλυσης» (E-1831)  που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011:

Αντικείμενο απασχόλησης: Σχεδιασμός και προσομοίωση μικρορρευστoνικών διατάξεων για την ενίσχυση DNA. Συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή αποφοίτου Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (10%)
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη ρευστομηχανική ή/και μικροσυστήματα(20%)
 3. Εμπειρία σε αριθμητικούς υπολογισμούς ρευστομηχανικής (δυναμικής) και μεταφοράς θερμότητας (15%).
 4. Εμπειρία στη χρήση κωδίκων COMSOL, FLUENT, PHOENIX, OPENFOAM (15%).
 5. Εμπειρία στην προσομοίωση μικρορρευστονικών διατάξεων (20%)
 6. Εμπειρία εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον (προσωπική συνέντευξη, 10%)
 7. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (10%)

Θεωρείται απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια απασχόλησης: 6 μήνες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

 • Η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου προκύπτει από την αξιολόγηση των προσόντων του σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και συντάσσεται πίνακας κατάταξης των υποψηφίων.
 • Τελική επιλογή: H επιτροπή αξιολόγησης διενεργεί προσωπική συνέντευξη των πρώτων τριών υποψηφίων του πίνακα κατάταξης και επιλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού
 3. Συνοδευτική επιστολή όπου θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για το έργο
 4. Λίστα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 5. Δύο συστατικές επιστολές

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Α. Τσερέπη (τηλ.  210-6503264 και e-mail: atserepi@imel.demokritos.gr).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησής τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-01-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs471.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά