ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10626
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου  «LOVE FOOD-Love wave fully integrated Lab-on-Chip platform for food pathogen detection» (Ε-1727),  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις επιστημονικού συνεργάτη, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:

Αντικείμενο απασχόλησης: Ανάπτυξη μικρορρευστονικών συστημάτων και διατάξεων παρατήρησης και ελέγχου αυτών. Συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Απαιτούμενα προσόντα: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος Φυσικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές της θέσης αντικείμενο, με εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή μικροδιατάξεων και σε διεργασίες μικροτεχνολογίας. Επιθυμητή είναι η εμπειρία στην κατασκευή και χαρακτηρισμό μικρορρευστονικών διατάξεων/συστημάτων και στην ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ης ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:

Αντικείμενο απασχόλησης: Σχεδιασμός και αυτοματοποίηση συστήματος μετρήσεων βιοαισθητήρων και μικρορρευστονικών διατάξεων.  Συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Απαιτούμενα προσόντα: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι φυσικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜSc) και να έχει εμπειρία στην κατασκευή και χαρακτηρισμό μικρομηχανικών αισθητήρων, στην σχεδίαση αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων VLSI, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων.  Επιθυμητή είναι η γνώση C, VHDL και Labview.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού
  3. Συνοδευτική επιστολή όπου θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για το έργο
  4. Λίστα επιστημονικών δημοσιεύσεων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την 1η θέση: στην Δρα Α. Τσερέπη (τηλ.  210-6503264 και e-mail: atserepi@imel.demokritos.gr), και για τη 2η θέση: στον Δρα Σ. Χατζανδρούλη (τηλ. 210-6503224 και e-mail: stavros@imel.demokritos.gr).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-01-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο κωδικός έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs470.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά