ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19/12/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013 - 10606
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοδιατάξεων και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου G-ReRAM με τίτλο «Νανοδιάστατες διατάξεις ReRAM με ηλεκτροχημικά ελεγχόμενες διεπιφάνειες από Γραφένιo» στα πλαίσια «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015» με κωδικό έργου ΓΓΕΤ 2316, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, «ΕΠΑΝ ΙΙ» με πόρους από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός επαφών Γραφενίου σε υποστρώματα πυριτίου». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Φυσικός ή Χημικός ή Μηχανικός, κάτοχος Msc στην Μικροηλεκτρονική ή στη Νανοτεχνολογία σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει εργαστηριακή εμπειρία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

- Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών (μέχρι 2 μόρια αναλόγως ειδικεύσεως και βαθμολογίας).
- Msc στην Μικροηλεκτρονική ή την Νανοτεχνολογία (μέχρι 2 μόρια αναλόγως ειδικεύσεως και βαθμολογίας).
- Εργαστηριακή Εμπειρία σε τεχνολογία πυριτίου ή εργαστηρίου χημείας (μέχρι 3 μόρια).
- Εμπειρία στο Γραφένιο  (μέχρι 3 μόρια).

2. Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο θεματικό πεδίο «Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός διατάξεων μνήμης ReRAM». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι Φυσικός ή Μηχανικός, κάτοχος Msc στην Μικροηλεκτρονική ή την Νανοτεχνολογία σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει εργαστηριακή εμπειρία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

- Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών (μέχρι 2 μόρια αναλόγως ειδικεύσεως και βαθμολογίας).
- Msc στην Μικροηλεκτρονική ή την Νανοτεχνολογία (μέχρι 2 μόρια αναλόγως ειδικεύσεως και βαθμολογίας).
- Εργαστηριακή Εμπειρία σε κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων (μέχρι 3 μόρια).
- Εμπειρία σε μετρήσεις ημιαγωγικών διατάξεων  (μέχρι 3 μόρια).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Παναγιώτη Δημητράκη, στο τηλέφωνο 210-6503118 και στο e-mail: pdimit@imel.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-1-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs468.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf