ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή:19-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10561
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «CONOPS-Development & demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe» (Ε-1827) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

  • Απόφοιτος Θετικών Επιστημών με Διδακτορικό στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • Εμπειρία σε παγκόσμια κλιματικά μοντέλα και κατά προτίμηση στο μοντέλο GISS ModelE που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του ερευνητικού Έργου 
  • Εμπειρία στη χρήση μετεωρολογικών μοντέλων και κατά προτίμηση του μοντέλου WRF που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του ερευνητικού Έργου 
  • Εμπειρία στη μεθοδολογία δυναμικής μείωσης κλίμακας από παγκόσμια  κλιματικά μοντέλα (downscaling)
  • Εμπειρία σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
  • Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-1-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Αθανάσιο Στούμπο, στο τηλέφωνο 210-6503447 και στο e-mail: stubos@ipta.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου(Ε-1827),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs466.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά