ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10576
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «AURORA-Ολοκληρωμένη Οπτοηλεκτρονική Πλατφόρμα Πυριτίου Υπερυψηλής Ευαισθησίας για Επιτόπιες Περιβαλλοντολογικές Αναλύσεις» (Ε-1825), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για μια  (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για πτυχιούχο ΤΕΙ ή ισοτίμου σχολής που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Τα απαιτούμενα προσόντα και οι σχετικοί συντελεστές βαρύτητας είναι:

  • Εμπειρία σε επεξεργασία εικόνας σε πραγματικό χρόνο και τεχνικές μείωσης θορύβου σε οπτικά συστήματα (συντελεστής βαρύτητας 50%)
  • Εμπειρία στo σχεδιασμό μασκών μικρολιθογραφίας με τη χρήση εμπορικών λογισμικών (συντελεστής βαρύτητας 20%)
  • Εμπειρία στo σχεδιασμό τρισδιάσταστων αντικειμένων και τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών (συντελεστής βαρύτητας 10%)
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (Matlab, LabView) (συντελεστής βαρύτητας 10%)
  • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (10%).

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στον Τομέα Μικροηλεκτρονικής, ΙΠΥΦΔΝΜ, ΕΚΕΦΕ«Δημόκριτος».

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-1-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα E. Μακαρώνα (τηλ. 2106503112 ή 2106503231, elmak@imel.demokritos.gr)

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου(Ε-1825),ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs464.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά