ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10440
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων έργων «USEFIL - Unobtrusive Smart Environments for Independent Living» (Ε-1669) (Grant Agreement No 288532)και  «ProFouND-Prevention of Falls Network for Dissemination» (Ε-1796) (Grant Agreement No 325087), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση συνεργάτη διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφών Πανεπιστημιακών κατευθύνσεων για την διαχείριση και υποστήριξη προγραμμάτων την διοικητική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος (project management) και συγγραφή παραδοτέων. Η διοικητική διαχείριση θα περιλαμβάνει επιπλέον την κατάρτιση προϋπολογισμού και παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων έργου, οργάνωση συναντήσεων εταίρων, ημερίδων, συνεδρίων, ενημερωτικών εκδηλώσεων κλπ. Τα προσόντα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και αντίστοιχη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, άριστη γνώση αγγλικής και οργανωτικές ικανότητες. Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής είναι προαπαιτούμενο. Εξειδίκευση σε θέματα: e-health, e-learning και διαχείρισης γνώσης καθώς και προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Οι αιτήσεις, πλήρη βιογραφικά και τρεις (3) συστατικές επιστολές πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-01-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Όμηρο Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 210-6503004 και στο email: homerpap@dat.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου , ο κωδικός έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs463.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά