ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 10-12-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-10245
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ469ΗΕΒ-75Ξ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(3069)-(GliTerIn)» «Αναστολείς της μεταγραφής με τη μεσολάβηση του Gli βασισμένοι σε ένα φουρανοδιτερπενικό φυσικό προϊόν» του Εργαστηρίου Σύνθεσης Φυσικών Προϊόντων και Βιοργανικής Χημείας που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)- την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών ερευνητικών συνεργατών, ως εξής:

1. Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, για να υποστηρίξει τις προσπάθειες ολικής ασύμμετρης σύνθεσης ενός φουρανοδιτερπενικού φυσικού προϊόντος το οποίο αναστέλει το σηματοδοτικό μονοπάτι Hedgehog και αναλόγων αυτού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

 • Πτυχίο Χημείας (Βαθμός, 10%).
 • Κατοχή διδακτορικού στην οργανική σύνθεση (10%).
 • Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία  στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις(35%):
  • Ασύμμετρη σύνθεση οργανικών μορίων (κατά προτίμηση φυσικών προϊόντων).
  • Καθαρισμό οργανικών ενώσεων με χρωματογραφία στήλης, HPLC.
  • Χαρακτηρισμό οργανικών ενώσεων με φασματοσκοπία NMR, IR και MS.
 • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη, 20%).
 • Δύο συστατικές επιστολές (10%).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (ChemDraw, Word, PowerPoint, Excel, 5%).
 • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (10%).
 • Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, για να υποστηρίξει τις προσπάθειες σύνθεσης αναλόγων ενός φουρανοδιτερπενικού φυσικού προϊόντος και τον προσδιορισμό σχέσεων δομής-δράσης ως αναστολέα του σηματοδοτικού μονοπατιού Hedgehog.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

 • Πτυχίο Χημείας ή Φαρμακευτικής (Βαθμός, 10%).
 • Κατοχή διδακτορικού στην οργανική ή φαρμακευτική χημεία (10%).
 • Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις(35%):
  • Ασύμμετρη σύνθεση οργανικών μορίων.
  • Καθαρισμό οργανικών ενώσεων με χρωματογραφία στήλης, HPLC.
  • Χαρακτηρισμό οργανικών ενώσεων με φασματοσκοπία NMR, IR και MS.
  • Κυτταρικές δοκιμασίες δραστικότητας μικρών μορίων.
  • Γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της φαρμακευτικής χημείας.
 • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική  συνέντευξη, 20%).
 • Δύο συστατικές επιστολές (10%).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής ή/και της Γερμανικής γλώσσας και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (ChemDraw, Word, PowerPoint, Excel, 5%).
 • Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (10%).
 • Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο  στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Μία θέση υποψήφιου διδάκτορα για την ολική σύνθεση ενός φουρανοδιτερπενικού φυσικού προϊόντος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

 • Πτυχίο Χημείας (βαθμός, 10%).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που να παρέχει δυνατότητα εγγραφής σε Πρόγραμμα διδακτορικού σχολής θετικών επιστημών Ελληνικού Πανεπιστημίου (M.Sc, 10%).
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό, τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την βιολογική αξιολόγηση συνθετικών μορίων (35%).
 • Βασικές γνώσεις οργανικής χημείας (5%).
 • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη, 25%).
 • Δύο συστατικές επιστολές (10%).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (ChemDraw, Word, PowerPoint, Excel, 5%).
 • Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.Μία θέση υποψήφιου διδάκτορα για τη σύνθεση αναλόγων ενός φουρανοδιτερπενικού φυσικού προϊόντος τον προσδιορισμό σχέσεων δομής-δράσης ως αναστολέα του σηματοδοτικού μονοπατιού Hedgehog.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

 • Πτυχίο Χημείας ή Φαρμακευτικής (βαθμός, 10%).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που να παρέχει δυνατότητα εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικού σχολής θετικών επιστημών Ελληνικού Πανεπιστημίου (M.Sc, 10%).
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό, τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την βιολογική αξιολόγηση συνθετικών μορίων (35%).
 • Βασικές γνώσεις οργανικής και φαρμακευτικής χημείας (5%).
 • Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη, 25%).
 • Δύο συστατικές επιστολές (10%).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής ή/και της Γερμανικής γλώσσας και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (ChemDraw, Word, PowerPoint, Excel, 5%).
 • Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι θέσεις είναι διαθέσιμες από την 1/3/2014. Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους εξωτερικούς ερευνητικούς συνεργάτες θα είναι έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ως δέκα έξι (16) μήνες ή μέχρι και τη λήξη του έργου. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβονται από το έργο, πρέπει να απασχολούνται σε αυτό, υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή δεν πρέπει να κατέχουν άλλη θέση).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Εμμανουήλ Πιτσινό στο e-mail: pitsinos@chem.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 24-1-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs462v1.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά