Ανάπτυξη και  μελέτη νέων υλικών για την εκλεκτική  καταλυτική μετατροπή της πίσσας σε υδρογόνο

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ Ανάπτυξη και  μελέτη νέων υλικών για την εκλεκτική  καταλυτική μετατροπή της πίσσας σε υδρογόνο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
DEVLIN EAMON
ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ 29/12/2008
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ 28/6/2010
ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ίδρυμα προώθησης  Έρευνας