Επιστημονικό Επιχειρησιακό Προγράμμα (ΕΕΠ) με πενταετή σχεδιασμό (2008-2012)

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει προχωρήσει στη σύνταξη Επιστημονικού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΕΠ) με πενταετή σχεδιασμό. Η αναδιάταξη των δραστηριοτήτων σε ερευνητικές θεματικές περιοχές αιχμής, όπως

  • Υγεία, Bιολογία & Βιοτεχνολογία,
  • Νέα Υλικά,
  • Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία,
  • Περιβάλλον-Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη,
  • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες,
  • Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων,
  • Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία,
  • Πολιτιστική Κληρονομιά

Η ενδυνάμωση και η ανάδειξη του επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Κέντρου αλλά και η διάχυση και η αξιοποίηση των επιστημονικών επιτευγμάτων, τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στην κοινωνία γενικότερα αποτελούν το βασικό στόχο του προγράμματος του Κέντρου.

Με την αναδιάρθρωση αυτή επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση των επιστημονικών και οικονομικών ωφελημάτων, μέσω της αμφίδρομης αλληλεπίδρασης, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» να ιεραρχήσει και να αναδείξει θεματικές περιοχές «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συγκριτικής καταγραφής όλων των δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων σε βάθος πενταετίας, με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων πολιτικών και δράσεων.