ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 21/06/2010
Αρ. Πρωτ: 015/07/2010/5.5
 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ενημερώνει ότι ο Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με τα παρελκόμενά του (ηλεκτρολογικοί πίνακες και καλώδια) στο κτίριο του Διοικητηρίου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δ”», προϋπολογισμού ευρώ 51.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 21%, σύμφωνα και με την με αρ. πρωτ. 015/07/2010/5.4/16-06-2010 Απόφαση της Υπηρεσίας μας, ματαιώνεται και θα επαναπροκηρυχθεί με νέες τεχνικές προδιαγραφές σε εύλογο χρονικό διάστημα.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Σ. ΜΑΡΤΑΚΗ