Διοίκηση

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Διευθυντή του Κέντρου, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου, τους Διευθυντές των πέντε Ινστιτούτων και δύο αιρετούς εκπροσώπους – τον Εκπρόσωπο Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων και τον Εκπρόσωπο Διοικητικών και Τεχνικών Υπαλλήλων και έναν Εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Κέντρο υποστηρίζεται διοικητικά από δύο διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Διοικητικού (Δ.Δ.) και τη Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δ.Τ.Ε.Y.E), καθώς και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τη διαχείριση των εξωτερικών χρηματοδοτήσεων.


Διοικητικό Συμβούλιο

 • Γεώργιος Νούνεσης 
  • Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Αθανάσιος Στούμπος
  • Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας
 • Δημήτριος Κλέτσας
  • Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών
 • Στυλιανός Χ.Α. Θωμόπουλος
  • Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Βασίλειος Κυλίκογλου
  • Μέλος Δ.Σ., Διευθυντής του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
 • Κώστας Παπαδόπουλος
  • Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής
 • Δημήτριος Λουκάς
  • Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων με Αναπληρωτή τον Αθανάσιο Σπηλιώτη
 • Αχιλλέας Πράπας
  • Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού με Αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Κουτσοχρήστο
 • Ελένη Πουλακάκη
  • Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Επικοινωνία

Γραφείο Προέδρου
Τηλ 210 6503018, 210 6503022, fax 210 6510594, email: president [at] central.demokritos.gr