Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των εταιρειών που στεγάζονται στο Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» (Ε-10471) – 616η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-12-2017, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη – Τεχνίτη γενικών οικοδομικών εργασιών για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων – διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται στο συνημμένο αρχείο.


Κατάσταση Προκήρυξης: Ολοκληρώθηκε
Ημερομηνία Ανάρτησης Πρακτικού: 28/03/2018
Αρχείο Επικύρωσης Πρακτικού: Download
Αρχείο Πρακτικού: Download