Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής σύμβασης

Στα πλαίσια παραλαβής της με αριθμό πρωτ. 015/2017-2113 σύμβασης θέμα: «Προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) χειροκίνητου συστήματος διασύνδεσης κυκλωμάτων με βάση (Wire Bonder) για προετοιμασία δειγμάτων για μετρήσεις μαγνητοαντίστασης και φαινομένων Hall» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30 στο Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης