Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής «Λεύκιππος»

         

 

Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του Τεχνολογικού και Επιστημονικού Πάρκου Αττικής "Λεύκιππος"

 

Το «Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής» (Τ.Ε.Π.Α.) "Λεύκιππος", εκπροσωπεί ένα σύνολο λειτουργιών, δράσεων και κτηρίων στους χώρους του ΕΚΕΦΕ «Δ» ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα η υλικοτεχνική υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό και η τεχνογνωσία του Κέντρου προς την κατεύθυνση της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, και της οικονομικής ανάπτυξης.

Σε συμφωνία με τον αρχικό σχεδιασμό και αξιοποιώντας τη μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία του θεσμού των θερμοκοιτίδων, το Τ.Ε.Π.Α. "Λεύκιππος" στοχεύει και φιλοδοξεί βάσιμα να συμβάλλει στην:

  • Παρακολούθηση των εξελίξεων στους τομείς εξειδίκευσής του, συμμετέχοντας στις ερευνητικές προσπάθειες της διεθνούς Ε&Τ κοινότητας.
  • Ανάπτυξη ή μεταφορά και προσαρμογή των εξελίξεων αυτών με τις τεχνολογικές απαιτήσεις και ανάγκες της Ελληνικής παραγωγικής μηχανής, όπως και τη διάχυσή τους σε αυτήν με τη μορφή υψηλής τεχνολογίας, προϊόντων και υπηρεσιών με διεθνείς ανταγωνιστικούς όρους.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρείες και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Ικανοποίηση της ζήτησης τεχνολογικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά, με παράλληλη συμβολή στη διεύρυνση της αγοράς αυτής.
  • Ανάπτυξη της σύνδεσης έρευνας-παραγωγής.
  • Ανάληψη δραστηριοτήτων κατάρτισης και επιμόρφωσης συμβάλλοντας τόσο στην εξέλιξη του ήδη υπάρχοντος προσωπικού των ελληνικών εταιρειών όσο και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

Όμως η ανάπτυξη και τελικά η επιτυχία ενός έργου, όπως το Τ.Ε.Π.Α. "Λεύκιππος", δεν μπορεί να βασισθεί απλά στο βαθμό υλοποίησης των στόχων που προαναφέρθηκαν. Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή ανάπτυξή του, που παράλληλα αποτελεί και ιδιαίτερα σπουδαίο όφελος το οποίο μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία του, είναι ο αναπροσανατολισμός και μετασχηματισμός μέρους του εθνικού ερευνητικού μας Κέντρου σε ένα ανοιχτό στο επιχειρηματικό και καινοτόμο πνεύμα Κέντρο μεταφοράς τεχνολογίας για τη στήριξη της οικονομίας της χώρας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Ο μετασχηματισμός αυτός συνεπάγεται ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε νέες συνθήκες και προϋποθέσεις χρηματοδότησης και ανάπτυξης.

Αυτές οι συνθήκες εκφράζονται σε πολλά επίπεδα (οικονομικό, θεσμικό, διαχειριστικό) καθώς και από πολλά ελληνικά και διεθνή κέντρα διαμόρφωσης πολιτικής (ΓΓΕΤ, ΥΠΕΘΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση). Όλες αυτές οι εκφράσεις χαρακτηρίζονται από μια κοινή συνιστώσα η οποία είναι η πρωταρχική σημασία του πελάτη-χρήστη των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων της Ε+Τ έρευνας.

Οι συνθήκες είναι πράγματι νέες, διότι έχει πάψει πια να αναγνωρίζεται ότι πελάτης-χρήστης της Ε+Τ έρευνας μπορεί να είναι μόνο η ίδια η Ε+Τ κοινότητα. Με άλλα λόγια περάσαμε από την εποχή του Investigator Initiated Research στην εποχή του Client initiated Research. Αυτή η αλλαγή δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για τη λεγόμενη βασική έρευνα, δεδομένου ότι και αυτή μπορεί να έχει ως κίνητρο το αίτημα κάποιου πελάτη-χρήστη. Δε σημαίνει επίσης ότι ο μόνος πελάτης-χρήστης είναι η παραγωγή ή ο ιδιωτικός τομέας. Αυτός μπορεί να είναι η Δημόσια Διοίκηση σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο ή το κοινωνικό σύνολο, όπως αυτό εκφράζεται από τους φορείς του.

Το Τ.Ε.Π.Α. "Λεύκιππος", σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του, θα συμβάλει με τις δράσεις του στη συμπλήρωση και προέκταση της φυσιογνωμιας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» προς μια κατεύθυνση που θα το καθιστά περισσότερο ανταγωνιστικό ως ερευνητικό Κέντρο, αφού και τους ορίζοντες συνεργασιών θα του έχει διευρύνει και σημαντικό οικονομικό όφελος θα του έχει αποφέρει.

Προσέλκυση – Εγκατάσταση Εταιρειών

Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι εταιρείες του Τεχνολογικού πάρκου Αττικής λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Να μην είναι ρυπογόνες
  • Να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία άλλων εταιρειών
  • Να έχουν τεχνολογικό ή/και αναπτυξιακό χαρακτήρα, ή να προσφέρουν υπηρεσίες που να είναι συμβατές με του σκοπούς και τις δραστηριότητες του ΤΠΑ.
  • Να ενδιαφέρονται να προωθήσουν, κατά προτίμηση με το ΕΚΕΦΕ «Δ» ή άλλες εταιρείες του Πάρκου, την έρευνα και ανάπτυξη (R&D), την παραγωγή πρωτοτύπου ή/και μικρής κλίμακας Τεχνολογικά Προϊόντα.