ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 11-12-2014
Αρ. Πρωτ: 015/2014-11502
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Bιοεπιστημών και Εφαρμογών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», NO-ALGOS», «Neuroprotective opioid activity by alternative G protein coupled opioid receptor signaling» του Εργαστηρίου Κυτταρικής Σηματοδότησης και Μοριακής Φαρμακολογίας που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)- την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, σε θέματα που αφορούν τους μοριακούς μηχανισμούς κυτταρικής σηματοδότησης διαμεμβρανικών υποδοχέων που συζεύγνυνται με G πρωτεΐνες (G-protein coupled receptors) και το ρόλο τους σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες και συγκεκριμένα:

 1. Στην ταυτοποίηση νέων πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς που συζεύγνυνται με G πρωτεϊνες.
 2. Στην ανάλυση γονιδίων των οποίων η έκφραση ρυθμίζεται από ενεργοποιημένους οπιοειδείς υποδοχείς και στον
 3. Στον προσδιορισμό παραγόντων «ρυθμιστών της σηματοδότησης μέσω G πρωτεϊνών» που συμβάλλουν στη κυτταρική επιβίωση και νευριτική ανάπτυξη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής Σχολής ή άλλων συναφών ειδικοτήτων) και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Επιθυμητή είναι η εμπειρία στη κυτταρική / μοριακή βιολογία ή και νευροφαρμακολογία.
Η σύμβαση θα είναι διάρκειας εφτά (7) μηνών, συνολικής δαπάνης 11.200,00€. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (με συντελεστές βαρύτητας):

 • Πτυχίο Βιολογίας ή άλλης συναφούς επιστήμης (βαρύτητα 20%).
 • Μεταπτυχιακό  Τίτλο  Ειδίκευσης   σε   τομέα   της   Βιολογίας   ή  άλλης  συναφούς επιστήμης (βαρύτητα 20%).
 • Εμπειρία  στη κυτταρική μοριακή βιολογία ή νευροφαρμακολογία (βαρύτητα 20%).
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά (βαρύτητα 20%).
 • Εργαστηριακή  εμπειρία  με  τεχνικές   μοριακής   βιολογίας,  βιοχημείας  και  κυτταρικών  καλλιεργειών (βαρύτητα 20%)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ:

 • Βιογραφικό  σημείωμα  -  σε  αυτό  θα  αναφέρονται  επίσης  ονόματα  και ηλεκτρονικές    διευθύνσεις δύο υπευθύνων, από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφα πτυχίων.
 • Υπόμνημα   μιας   σελίδας   με   την   εμπειρία   και    τα    ερευνητικά   ενδιαφέροντα  του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ηρώ Γεωργούση στο e-mail: iro@bio.demokritos.gr

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 28-12-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60037, 15310 Αγία Παρασκευή).

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs635.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 
Η Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού
 
Μαρίνα Κ. Φονταρά